Raciąż
Raciąż


Raciąż


Witamy w Raciążu

PULS RACIĄŻA;

Charakterystyka Raciąża

Mapa

Historia

Sport

Kultura

Oferta dla inwestorów

Galeria

Przetargi;

Informacje;
CHARAKTERYSTYKA RACIĄŻA

               

Miasto Raciąż położone jest w północno - zachodniej części województwa mazowieckiego, w rozwidleniu dróg Warszawa-Gdańsk, Warszawa-Toruń, w odległości 100 km od Warszawy, 10 km od trasy szybkiego ruchu nr 7 Gdańsk-Warszawa i 8 km od drogi krajowej nr 14 Warszawa-Toruń.

Raciąż jest ważnym węzłem komunikacyjnym. Krzyżuje się tu droga krajowa nr 60, na której odbywa się tranzyt samochodowy wschód-zachód z kierunku Łodzi poprzez Płock, Ciechanów, Ostrów Mazowiecką, Białystok, Augustów aż do przejścia granicznego w Ogrodnikach ze szlakiem kolejowym relacji Warszawa-Bydgoszcz-Kołobrzeg.

Obszar miasta wynosi 8,4 km2. Aktualnie Raciąż liczy 4746 mieszkańców. Na przestrzeni ostatnich lat nastąpił wyraźny spadek liczby ludności, na który złożyły się niekorzystne tendencje demograficzne: tj. spadek liczby urodzin, wzrost liczby zgonów oraz migracja ludności.

Miasto należy do gmin powiatu płońskiego o wysokim wskaźniku bezrobocia strukturalnego.  Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosi 578 osób, w tym 327 kobiet.

Miasto Raciąż jest siedzibą władz administracyjnych miasta i gminy oraz wielu instytucji i zakładów pracy, z których wymienić należy :

 • Zamiejscowe Samodzielne Stanowisko do Spraw Ewidencji i Świadczeń w Raciążu – Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku,

 • PKO Bank Polski S.A.. I Oddział w Raciążu

 • Komisariat Policji,

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Energetyki "ELEKTROINSTAL" Sp. z o.o.,

 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.,

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa,

 • Dwa  Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej: MARIAMED, MEDENT-MED,

 • Dział Pomocy Doraźnej w Płońsku – Stacja w Raciążu,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

 • Miejskie Centrum Kultury,

 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Na terenie miasta funkcjonują : Zespół Szkół w Raciążu w skład którego wchodzą: Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, Technikum, Liceum Profilowane, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu, w skład którego wchodzą: Publiczna Szkoła Policealna, Społeczna Szkoła Policealna, Społeczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Społeczne Liceum Ogólnokształcące (dzienne), Publiczne Gimnazjum, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego oraz Niepubliczne Przedszkole " Pod Topolą ".

Miasto Raciąż należy do jednostek samorządowych o niskim wskaźniku uprzemysłowienia. Fakt ten wynika zarówno z typowo rolniczego charakteru miasta, jak również jego położenia w środku gminy Raciąż.

Na terenie miasta zostały zlokalizowane zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego oraz instytucje obsługi rolnictwa: Bank Spółdzielczy, Gminna Spółdzielnia "SCh", POLMLEK RACIĄŻ Sp. z o.o. - Zakład Mleczarski, „AGROL” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BORYNA” SJ., ZOOWET SJ., ubojnia.
Wprowadzanie w życie mechanizmów wolnorynkowych spowodowało rozwój różnych form działalności gospodarczej, typowych dla rolniczego charakteru miasta i gminy.

Przykładem przywiązania szczególnej wagi do ochrony środowiska naturalnego są  realizowane inwestycje proekologiczne, z których wymienić należy  biologiczno-mechaniczną oczyszczalnię ścieków, ekologiczną kotłownię opalaną biomasą wraz z siecią ciepłowniczą oraz miejski system kanalizacji sanitarnej.

Zmienia się na korzyść wygląd miasta ku zadowoleniu jego mieszkańców. Remontujemy ulice i chodniki nadając budynkom użyteczności publicznej nowy, bardziej estetyczny wygląd. W akcję upiększania miasta włączają się właściciele prywatnych posesji dla których przewiduje się zrekompensowanie poniesionych kosztów w postaci  częściowych umorzeń podatku od nieruchomości.

 

 


Copyright 2003 Urząd Miasta Raciąż